1. Lue teksti Kirjallistumisen vaiheet Suomessa ja merkitse seuraavat asiat oikeaan aikajärjestykseen siten, että 1 on varhaisin ja 7 viimeisimpänä tapahtunut asia.

Kirkko ryhtyy opettamaan kansalle lukutaitoa.

Mikael Agricola kehittää suomen kirjakielen ja suomentaa Uuden testamentin.

Kansakoululaiset oppivat kirjoittamaan koulussa.

Herätysliikkeiden vaikutuksesta omaehtoinen lukuharrastus ja kirjoitustaito edistyvät.

Ainoastaan hallinnon ja kirkon palvelijat opetetaan kirjoittamaan.

Katolisen kirkon ja Ruotsin hallinnon myötä kirjallinen kulttuuri rantautuu Suomeen.

Kirjoitustaito on yleisesti hallittu kansalaistaito.

4
7
5
1
6
3
2
2.
a) Erittele, miten lukutaidon ja kirjoitustaidon historia Suomessa eroavat toisistaan.
b) Muistele, miten opit lukemaan ja kirjoittamaan. Kuka tai mikä rohkaisi näiden taitojen opetteluun.
3.

Valitse yksi tekstilaji, tutustu siihen liittyviin aineistoihin ja tee tehtävät.

a) Mitkä ovat valitsemallesi tekstilajille tyypillisiä piirteitä?
b) Mitä dokumentteja aineistossa esitellään tähän tekstilajiin liittyen? Kirjaa dokumenttien perustiedot (kirjoittaja, kirjoitusajankohta, keskeinen sisältö).
c) Mitä uutta opit kyseisestä tekstilajista?
d) Kirjoita kyseistä tekstilajia edustava teksti. Aiheen voit valita vapaasti.
4.

Valitse yksi aineistossa esitellyistä kansankirjoittajista. Tutustu hänen elämäntarinaansa ja hänen kirjoittamiinsa dokumentteihin ja tee tehtävät.

a) Kuvaile tekstien perusteella valitsemasi henkilön maailmankuvaa ja elämänkatsomusta.
b) Arvioi, miten kulttuuriset ja yhteiskunnalliset olosuhteet ovat vaikuttaneet valitsemasi henkilön maailmankuvaan ja elämänkatsomukseen.
c) Vertaa henkilöä itseesi. Mitä samaa ja mitä eroa teissä on?
d) Mitä haluaisit kysyä valitsemaltasi henkilöltä? Laadi viisi haastattelukysymystä.
e) Mitä haluaisit sanoa valitsemallesi henkilölle? Tiivistä viestisi yhteen virkkeeseen.
5.

Valitse yksi aineistossa esitelty historiallinen dokumentti ja tee tehtävät.

a) Kuka dokumentin on kirjoittanut?
b) Milloin dokumentti on kirjoitettu?
c) Mikä on dokumentin keskeinen sisältö?
d) Arvioi dokumenttia historian tutkimuksen lähteenä: mitä dokumentin perusteella on mahdollista päätellä ja mitä ei?
e) Missä dokumenttia säilytetään? Miten se on kenties päätynyt nykyiseen säilytyspaikkaansa?
f) Mikä dokumentissa on mielestäsi kiinnostavinta? Perustele.
6.

Kirjoitettu suomen kieli muuttui 1800-luvulla. Valitse yksi historiallinen dokumentti ja tee tehtävät.

a) Millaisia havaintoja teet tekstin oikeinkirjoituksesta?
b) Kuvittele olevasi suomen kielen tutkija. Mitä dokumentin avulla voisi tutkia?
c)

Tutustu 1800-luvun kirjasuomen kehitykseen Kotimaisten kielten keskuksen internetsivuilla. Kokoa mielestäsi keskeiset asiat kymmenen kohdan listaksi.

7.

Silmäile aineistoa ja valitse yksi valokuva, jossa on yksi tai useampi ihminen. Tee kuvasta tulkintoja vastaamalla seuraaviin kysymyksiin.

a) Millaisessa tilanteessa ja miksi kuva on mahdollisesti otettu?
b) Minkä ikäisiä arvelet kuvan henkilöiden olevan?
c) Miten kuvailisit kuvan henkilöiden vaatetusta?
d) Miten kuvailisit kuvan henkilöiden asentoja ja ilmeitä?
e) Jos kuva olisi värikuva, mitä värejä siinä olisi?
f) Mitä henkilö voisi ajatella?
g) Laadi kuvalle kuvateksti.
8.

Valitse kaksi aineistossa esiteltyä kansankirjoittajaa, tutustu heidän elämäntarinoihinsa ja vertaa heitä keskenään.

a) Millä tavoin ja miksi valitsemasi kirjoittajat ryhtyivät kirjoittamaan?
b) Millainen merkitys kirjoittamisella oli heidän elämässään?
c) Mitä yhteisiä piirteitä heidän elämäntarinoissaan on? Mitkä puolestaan ovat keskeisiä eroja?
d) Jos eläisit 1800-luvulla, kumpaan henkilöön haluaisit tutustua mieluummin? Perustele.
9.

Vertaile Pentti Lyytistä, aineiston yhtä vanhinta kirjoittajaa ja Lennart Berghälliä, aineiston nuorinta kirjoittajaa, sekä heidän kirjoittamiaan tekstejä.

a) Mitä eroja ja mitä yhteistä näissä miehissä on keskenään?
b) Pohdi, millä tavoin suomalainen yhteiskunta muuttui niiden vajaan kahdeksan vuosikymmenen aikana, joka Pentin ja Lennartin kirjoitusten välillä on.
10.

Valitse kolme seuraavista aineistossa esitellyistä naispuolisista kansankirjoittajista: Kaisa Juhantytär, Ida Digert, Maria Loviisa Kukkonen, Liina Kahma, Mathilda Österberg.

a) Millaisia yhteisiä piirteitä valitsemissasi naisissa on?
b) Miten valitsemasi naiset ja heidän elämäntarinansa eroavat toisistaan?
c) Jos eläisit 1800-luvulla, keneen valitsemistasi naisista haluaisit tutustua? Perustele valintasi.
d) Vertaa aineiston naisten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa nyky-Suomeen. Millaisia eroja havaitset?
e) Mitä haluaisit kysyä kultakin naiselta? Laadi yksi kysymys jokaiselle.
f) Valitse naisista yksi ja kirjoita hänelle kirje.
11.

Muodostakaa 2–4 hengen ryhmä. Valitkaa aineistosta yksi kiinnostava valokuva.

a) Pohtikaa, miten kuvan henkilöt ja ympäristön voisi siirtää nykyaikaan. Tehkää kuvasta oma tulkintanne ottamalla valokuva, jossa kuvan asetelma on siirretty nykyaikaan.
b) Pohtikaa, mitä on tapahtunut juuri ennen kuvan ottamista ja mitä heti kuvan ottamisen jälkeen. Suunnitelkaa ja kuvatkaa video, jonka aiheena on kuvan ottamiseen liittyvä tilanne.
c) Työstäkää kuvaa tekemällä siitä oma tulkintanne kollaasitekniikalla eli yhdistämällä samaan teokseen erilaisia materiaaleja (esim. paperia, lehdistä leikattuja kuvia, luonnonmateriaaleja, liimaa, teippiä tms.).
12.

Silmäile aineistoa ja valitse yksi käsinkirjoitettu dokumentti.

a) Yritä lukea tekstiä. Onko tekstiä helppo vai vaikea lukea? Miksi?
b) Kuvaile dokumentin käsialaa kolmella adjektiivilla.
c) Tutki käsikirjoitusta ja päättele, miten kirjoittaja on kirjoittaa kirjaimet k, s, a ja e. Kirjoita nämä kirjaimet samaan tapaan.
d) Kirjoita käsin yksi käsikirjoituksen virke jäljittelemällä mahdollisimman tarkasti sen käsialaa.
e) Etsi jokin mietelause ja tee huoneentaulu kirjoittamalla teksti käsikirjoituksen käsialaa jäljitellen. Koristele huoneentaulu haluamallasi tavalla