Petter Venäläisen omaelämäkertakatkelmasta on puhtaaksikirjoituksen lisäksi mukailtu nykysuomennos.

Tutustu kansankirjoittajaan:

Tee tehtäviä:

Avaa tästä

minä läksin pietarin vieralla ja:
lalla ja minä ostin
lastin tavara jonka
möin Hyvälä voitolla
siten pykäsin jalan
joka makso 700. rupla
sillä seilasin yhen vu:
oten sitten otin vinan
kaupan joka kestii 8. vuo
ta

Nykysuomeksi mukailtuna:

Minä läksin Pietariin vieraalla jaalalla, ja minä ostin lastin tavaraa, jonka möin hyvällä voitolla. Sitten rakensin jaalan, joka maksoi 700 ruplaa. Sillä seilasin vuoden. Sitten otin viinakaupan [elinkeinokseni], jota kesti 8 vuotta.

Avaa tästä

sillä nestellä oli vilkas
meno Nin kuin arvat kiivi
työ miehijä oli kyllä aunus
:laisija […] sekä suo:
malaisija joka länitä ja
kaupungita raha oli jokai
:sela kerta tuli kapitonoh
Pietarita rahoin kansa ni
omat työryssät varastit
hänellä kaiki rahat hän
tuli minuta neuvo kysy:
män minä sanon ole huo
:leta kyllä minä konstin
tijän että rahat tultot
takasin kun minä tien
teposet minä laiton sanan
sinne että minä mänen
noita hakeman 20. virtan
pästä sitten tuli laiva[?]
miehijä sihen minä pysi
:n nitä minun toimen

auvukseni sillä ryssijä
oli paljon minä sanon
Pelto Elijakselen pane moi
:ien[?] muijan rihi vattet
pällen, sitten sinä olet
hyvin ruman näköönen
kun sinä olet rupuli
rikon kasvot ja muten
suri nena olet hyvin
jätiläis muijan näkönen
minä panin akan resori[?]
kärrin jtte kävin vieren
Otin kapan suoloja par
:ven läksin ajaman hara
:lan mäntin tuvan eten
minä autin noitaa kar
:ristä alas ja läksin
tupan kaiki ryssät uot
tivat mimoinen Noita tul
:lo minä haston venätä
ryssin kansa noita kävii

Nykysuomeksi mukailtuna:

Sillä nesteellä oli vilkas menekki.

Niin kuin arvaat, kivityömiehiä oli aunuslaisia uustusani[?] sekä suomalaisia joka läänistä ja kaupungista, rahaa oli jokaisella. Kerran tuli kapteeni Pietarista rahojen kanssa, niin omat työryssät varastivat häneltä kaikki rahat. Hän tuli minulta neuvoa kysymään. Minä sanoin, ole huoletta, kyllä minä konstin tiedän, että rahat tulevat takaisin, kun minä teen tepposet. Minä laitoin sanan sinne, että minä menen noitaa hakemaan 20 virstan päästä. Sitten tuli laivamiehiä[?] siihen. Minä pyysin niitä minun toimeni avuksi, sillä ryssiä oli paljon. Minä sanoin Pelto-Eliakselle: pane meidän[?] muijan riihivaatteet päälle, sitten sinä olet hyvin ruman näköinen, kun sinulla on rokon rikkomat kasvot ja muuten suuri nenä. Olet hyvin jättiläismuijan näköinen. Minä panin akan resori[?] kärryyn, itse kävin viereen. Otin kapan suolaa parven[?], läksin ajamaan Haaralaan. Mentiin tuvan eteen, minä autoin noitaa kärristä alas ja läksin tupaan.

Kaikki ryssät odottivat, millainen noita tulee. Minä puhuin venäjää ryssien kanssa. Noita kävi

Avaa tästä

polvilen unin solan
päin ja mömisi sinnen
ryssät kysyt minulta
mitä se hasta sinen
minä sanon hän kysy
tontulta että onkoo se
mies tuvassa joka raha
varastii sitten minä
sanon suomeksi viiso
suoloja ympär tupa
noita visko ryssät kysyt
minuta misi noita
suoloja visko ne on sem
moisija suoloja kuka
rahat on varastan ne
suolat rupijat pottaman
minä sanon noijalen
visko koko kourata
älä pelkä sinä mitän
minä olen rohvesori

ryssilen se joka rahat
varati se rupes toisilen
sanoman minuva poltat
suolat minä mäniisin
hakeman rahat mut
En kykene ulos mänemän
amulla kolmen miehen
mänit mettästä haken
pun juren altaa rahat
nin sai jsäntä takasin
varastetun artensaa
sitten minä käiin teke
män laiva ja tein laivan
kantelivat vinan kaupas
ta minun pällen haminan[?]
tas voulilen Niemelälen
se tuli käräjän hakeman
jsoia rahoja hän sai mak
sa jalka vaivat minule
sitten rupes naapurin mies
Ollin anti se kesti kauvan

Nykysuomeksi mukailtuna:

polvilleen uunin solaan päin ja mumisi sinne. Ryssät kysyivät minulta, mitä se haastaa. Minä sanoin, hän kysyy tontulta, että onko se mies tuvassa, joka rahaa varasti. Sitten minä sanoin suomeksi: visko suolaa ympäri tupaa. Noita viskoi. Ryssät kysyivät minulta, miksi noita suolaa viskoo. Se on sellaista suolaa, kuka rahat on varastanut, sitä suola rupeaa polttamaan. Minä sanoin noidalle: visko koko kouralla, älä pelkää sinä mitään, minä ole professori ryssille.

Se joka rahat varasti, rupesi toisille sanomaan: minua suola polttaa, minä menisin hakemaan rahat, mutta en kykene ulos menemään. Aamulla kolme miestä meni metsästä hakemaan puun juuren alta rahat. Niin sai isäntä takaisin varastetun aarteensa.

Sitten tein taas laivan. Kantelivat viinakaupasta haminan [Haminassa?] taas vouti Niemelälle. Se tuli käräjille hakemaan isoja rahoja. Hän sai maksaa jalkavaivat minulle. Sitten rupesi naapurin mies Ollin Antti [haastamaan käräjille?], se kesti kauan.

Avaa tästä

anti sai ensimäisesä
käräjasä sakon mutta
minun kesti lähes kol
:me vuotta sillä rijan
aikana minä kävin
helsingisä lukemassa
jttelen meri kapteinin
kirjat jotka ovat vielä
nytikin jälelä sitten
minä pitin 4 vuotta
kivi lomkaa jase oli
anti tuvan kansa yhteinen

Nykysuomeksi mukailtuna:

Antti sai ensimmäisillä käräjillä sakon, mutta minun [käräjänkäyntini] kesti lähes kolme vuotta. Sen riidan aikana minä kävin Helsingissä lukemassa itselleni merikapteenin kirjat, jotka ovat vielä nytkin jäljellä.

Sitten minä pidin neljä vuotta kivilouhosta ja se oli Antti Tuvan kanssa yhteinen.

Petter Venäläisen omaelämäkerta sijaitsee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmissa Helsingissä.