Miksi lypsylehmän kuolema sai kiertokoulunopettaja Isak Ojalan katumaan isänmaallisuuttaan? Kuka kirjoitti feministisen virren 1830-luvulla? Millaisia kokemuksia avioliittoon astuminen ja lasten syntymä olivat talonpoika Juho Kaksolalle? Entä miten ompelija Mathilda Österbergiltä onnistui pikkunoidaksi kutsutun tietäjän haastatteleminen?

Kynällä kyntäjät

  • esittelee 22 itseoppinutta kirjoittajaa, jotka kertovat omin sanoin elämästään
  • esittelee tekstilajeja, joita itseoppineet kirjoittajat käyttivät
  • valaisee suullisen kulttuurin muuttumista kirjalliseksi eli kertoo kirjallistumisen historiasta
  • johdattelee yhteiskunnallisiin murroksiin yksilöiden kokemusten ja elämänkulun kautta
  • sisältää aiheisiin liittyviä oppimistehtäviä.

Kynällä kyntäjät -verkkojulkaisu sopii kenelle tahansa Suomen kirjallisen kulttuurin vaiheista kiinnostuneelle, esimerkiksi sukututkijoille, kotiseutuhistorian harrastajille ja kaikille jotka haluavat tutustua 1800-luvun kansanelämään. Ajantasaisiin opetussuunnitelmiin perustuvat oppimistehtävät mahdollistavat verkkojulkaisun käytön kouluopetuksessa.

Verkkojulkaisu perustuu Suomen Akatemian rahoittamiin tutkimushankkeisiin Itseoppineet kirjoittajat ja kirjallistumisen prosessit 1800-luvun Suomessa (2008–2011) ja Matala katse luokkiin, ideologioihin ja kirjoittamisen käytäntöihin: sosiaalisista rajoista ja niiden ylityksistä 1800-luvun Suomessa (2012–2015) sekä artikkelikokoelmaan Kynällä kyntäjät – Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa (toim. Lea Laitinen ja Kati Mikkola, SKS 2013).

Opettajalle

Oppimistehtävät on laadittu voimassa olevien lukion (2015) ja perusopetuksen (2014) valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta. Oppimistehtävät tukevat erityisesti

  • äidinkielen ja kirjallisuuden
  • historian
  • uskonnon
  • elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteita ja niihin liittyviä sisältöalueita.

Aineisto soveltuu hyvin myös eri oppiaineita eheyttävän oppimiskokonaisuuden tarpeisiin.

Osa oppimistehtävistä ohjaa tarkastelemaan, työstämään ja analysoimaan tekstejä ja historiallisia dokumentteja. Osa tehtävistä ohjaa hakemaan tietoa muista lähteistä ja jäsentämään aineistossa käsiteltyjä asioita osaksi laajempia kehityskulkuja ja ilmiöitä. Tehtävissä korostuvat tutkimustaidot, tekstitaidot, reflektio ja historiallinen empatia.

Oppilaat ja opiskelijat voivat tallentaa vastauksensa pdf-tiedostona. Lataa pdf -painike on kunkin tehtäväosion lopussa.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Perusopetuksen vuosiluokat 7–9: Oppimistehtävät tukevat erityisesti suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sisältöalueita S2 Tekstien tulkitseminen, S3 Tekstien tuottaminen sekä S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppimistehtävien perustana on äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen luonne monitieteisenä taito-, tieto- ja kulttuuriaineena. Tehtävissä korostuu tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan taidot.

Lukio: Aineistot ja niihin liittyvät oppimistehtävät soveltuvat käytettäviksi erityisesti kurssilla ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti, mutta osin myös muilla kursseilla, kuten ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus, ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa, ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen, ÄI5 Teksti ja konteksti ja ÄI 9 Lukutaitojen syventäminen.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppimistehtävät ohjaavat aktiiviseen tiedon hankkimiseen, tiedon kriittiseen käsittelyyn, tulkintaan ja eettiseen pohdintaan. Oppimistehtävien tavoitteena on syventää opiskelijan tuntemusta suomalaisesta kulttuurista sekä kielitaidon, kielitietoisuuden, omien kielten ja kulttuurien merkityksestä yksilöiden identiteetille ja yhteisöille. Oppimistehtävien avulla opiskelija voi syventää monilukutaitoaan sekä kielen ja kirjallisuuden tuntemustaan, laajentaa yleissivistystään sekä kehittää ajatteluaan, mielikuvitustaan ja eläytymiskykyään. Tehtävät harjaannuttavat myös lähteiden käyttöön ja tekijänoikeuksien huomioon ottamiseen.

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen liittyviä tehtäviä:

 

Historia

Perusopetuksen vuosiluokat 7–9: Oppimistehtävät liittyvät erityisesti opetussuunnitelman perusteiden sisältöalueeseen S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppimistehtävät perustuvat historian oppiaineen tehtävään kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta. Aineistot ja oppimistehtävät sisältävät tietoa, jonka avulla oppilaat voivat ymmärtää nykyisyyteen johtanutta kehitystä, nähdä yksilöiden merkitys historiallisina toimijoina sekä oivaltaa toiminnan taustalla olevia tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Oppimistehtävät ohjaavat ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta sekä selittämään historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja jatkuvuutta. Tehtävät tukevat erityisesti historian tekstitaitojen kehittymistä: taitoa lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä. Tehtävissä ohjataan tutkimuksellisiin työtapoihin ja kannustetaan oppilaita omien tulkintojen tekemiseen ja eriävien tulkintojen arvioimiseen.

Lukio: Oppimistehtävät soveltuvat käytettäviksi erityisesti kursseilla HI3 Itsenäisen Suomen historia ja HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppimistehtävät ohjaavat tarkastelemaan nykyisyyteen johtanutta kehitystä, yksilön merkitystä ja mahdollisuuksia toimijana sekä yksilöiden ja väestöryhmien toiminnan taustatekijöitä ja motiiveja historiallisissa konteksteissaan. Oppimistehtävät kehittävät kykyä analysoida ihmisten toimintaa kunkin ajan omista lähtökohdista sekä taitoa rakentaa menneisyyttä koskevaa tietoa tarkoituksenmukaisia lähteitä käyttäen ja niitä kriittisesti arvioiden. Tehtävät ohjaavat myös eläytymiseen ja historialliseen empatiaan.

Historian oppiaineeseen liittyviä tehtäviä:

 

Uskonto

Perusopetuksen vuosiluokat 7–9: Oppimistehtävät liittyvät erityisesti opetussuunnitelman perusteiden sisältöalueeseen S1 Suhde omaan uskontoon, jonka keskeisiin sisältöihin kuuluu uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppimistehtävät perustuvat uskonnon oppiaineen tehtävään tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Oppimistehtävät tukevat uskonnon tarkastelua kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lukio: Oppimistehtävät soveltuvat käytettäviksi erityisesti kurssilla UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa, jonka keskeisiin sisältöihin kuuluu uskontojen tarkastelu yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina.  

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppimistehtävät kehittävät opiskelijoiden uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää kulttuurista lukutaitoa. Tehtävät perehdyttävät kristinuskon kulttuurivaikutuksiin Suomessa ja auttavat ymmärtämään uskonnon sisäistä moninaisuutta.

Uskonnon oppiaineeseen liittyviä tehtäviä:

 

Elämänkatsomustieto

Perusopetuksen vuosiluokat 7–9: Opetussuunnitelman perusteissa määritellyistä opetuksen tavoitteista oppimistehtävät tukevat erityisesti tavoitteita T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä sekä T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita. Oppimistehtävät liittyvät erityisesti sisältöalueeseen S1 Katsomus ja kulttuuri.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppimistehtävät perustuvat elämänkatsomustiedon oppiaineen tehtävään edistää laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen sekä kulttuurisen osaamisen osalta.

Lukio: Oppimistehtävät soveltuvat käytettäviksi erityisesti kurssilla ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina, jonka keskeisiin sisältöihin kuuluu muun muassa kulttuurinen itseilmaisu, kulttuurin vaikutus yksilön maailmankuvaan ja elämänkatsomukseen sekä suomalaisen kulttuurin ja identiteetin historiallinen rakentuminen.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppimistehtävät auttavat opiskelijaa laajentamaan ja syventämään katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään.

Elämänkatsomustiedon oppiaineeseen liittyviä tehtäviä:

 

Useita oppiaineita eheyttävät kokonaisuudet

Kynällä kyntäjät -materiaali ja siihen liittyvät oppimistehtävät on suunniteltu siten, että ne soveltuvat eri oppiaineita ja tiedonaloja eheyttävän oppimiskokonaisuuden tarpeisiin. Jokaiseen teemakokonaisuuteen kuuluu vähintään kahteen oppiaineeseen kytkeytyviä tehtäviä.

Tiedonaloja eheyttävä kokonaisuus voidaan rakentaa esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden, historian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppiaineiden yhteistyönä. Myös musiikki ja kuvataide sopivat hyvin kokonaisuuteen.    
  

Ota yhteyttä

SKS:n oppimisaineistot ja opintokäynnit SKS:aan.

Viestintäjohtaja Kati Mikkola, kati.mikkola@finlit.fi, 050 598 7501

Edellinen sivu